About LAB INTER
หน้าแรก เกี่ยวกับ สินค้า กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
ประวัติ

company

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2536 เพื่อผลิตนำเข้าและจัดจำหน่าย อาหารเสริมและเวชภัณฑ์สำหรับสุกร สัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอื้อง และสัตว์เลี้ยง กล่าวคือ วัตถุดิบอาหารสัตว์ วิตามิน แร่ธาตุ สารเสริม กรดอะมิโนเอซิด ต่างๆ
พร้อมการให้บริการวิชาการเทคโนโลยีต่อลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความเป็นอยู่ของมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ


aniamls
แนะนำบริษัท

อาหารเป็นปัจจัยแรกของปัจจัยสี่ ด้วยความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรมที่ได้ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงประชากรโลก
และยังเป็นอาชีพเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศไทย โดยทีมผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ
โดยตรง ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน จึงได้ก่อตั้งบริษัทแรกเมื่อปี พ.ศ. 2532
ปัจจุบันประกอบไปด้วย


คำถาม ราคาตลาด สมัครงาน สำหรับเจ้าหน้าที่
 1725022